Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•    Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων
•    Οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων
•    Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
•    Μηχανοργάνωση της μισθοδοσίας του προσωπικού
•    Υπολογισμός μισθοδοσίας προσωπικού
•    Παρακολούθηση των υποχρεώσεων προς ΙΚΑ, Ο.Α.ΕΔ. Επιθεώρηση Εργασίας
•    Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
•    Παροχή συμβουλών σε θέματα μισθοδοσίας
•    Υποστήριξη εργατικών διαφορών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•    Φορολογική υποστήριξη
•    Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
•    Παροχή φορολογικών- επιχειρηματικών συμβουλών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
•    Αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων από τις ελεγκτικές αρχές
•    Διενέργεια ελέγχων σε εταιρείες

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•    Σύσταση ,συγχώνευση, μετατροπή εταιριών
•    Λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιριών
•    Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ
•    Διεκπεραίωση θεμάτων Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχίας για Α.Ε (σύνταξη πρακτικών Δ.Σ, Γ.Σ., υποβολή στη Νομαρχία)